Algemene leverings- en montage condities Loading Systems

1. Gedurende de bouwkundige werkzaamheden en voorafgaand aan de montage worden de bouwkundige voorzieningen door ons geïnspecteerd. Hierdoor wordt eventueel extra werk of herstelwerkzaamheden zo veel mogelijk uitgesloten.

TEKENWERK

2. Standaard producttekeningen zijn beschikbaar (geen bouwkundige details). Extra tekeningen, aangepast aan de wensen van de opdrachtgever, zijn niet bij de offerte/order inbegrepen. Tekeningen worden eenmalig ter goedkeuring verstrekt. De uiteindelijke levertermijn gaat in na goedkeuring van het tekenwerk door de opdrachtgever.

OFFERTES / OVEREENKOMSTEN

3. Offertes en overeenkomsten worden per telefax, per E-mail, schriftelijk of anderszins bevestigd. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, ook indien de aanbiedingen een termijn voor de aanvaarding inhouden en worden gedaan onder voorbehoud van goedkeuring directie Loading Systems Nederland.

4. De overeenkomst komt tot stand zodra de order van de wederpartij is ontvangen door Loading Systems Nederland en Loading Systems Nederland met de uitvoering van de order is begonnen dan wel deze schriftelijk heeft bevestigd. Offertes en overeenkomsten worden persoonlijk aangegaan en zijn niet overdraagbaar naar derden.

5. Wederpartij mag de offerte of overeenkomst of delen ervan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loading Systems Nederland aan derden overdragen of uitbesteden. Een door Loading Systems Nederland gegeven toestemming ontslaat wederpartij niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid die uit deze overeenkomst voortvloeit.

LEVERING

6. Indien noodzakelijk zal door de opdrachtgever hijsapparatuur ter beschikking gesteld moeten worden. De hijsinstallatie, evenals de hijswerkmiddelen zoals stroppen, kabels en dergelijke, moeten voldoen aan alle wettelijke normen en eisen. Hijswerkzaamheden dienen door de opdrachtgever uitgevoerd te worden middels een wettelijk bevoegd en gecertificeerd persoon. De montageplaats dient bereikbaar en begaanbaar te zijn voor een vrachtauto van ongeveer tien (10) ton.

7. Een heftruck met chauffeur dient tijdens het lossen en tijdens de montage van dock equipment en branddeuren kosteloos ter beschikking te worden gesteld. Het verticale transport van de goederen valt buiten onze levering.

8. Het geleverde materiaal dient veilig en droog opgeslagen te worden in een afsluitbare ruimte nabij de montageplaats. De opdrachtgever is na ontvangst verantwoordelijk voor het geleverde materiaal. Bij zoekraken en/of beschadigingen zullen de kosten van het nieuw te bestellen materiaal en het transport daarvan worden doorberekend.

MONTAGE

9. Indien montage is inbegrepen zal deze op zijn vroegst 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke verzoek hiertoe beginnen, mits aan onze algemene montagevoorwaarden is voldaan en de aflevering van de betreffende producten heeft plaatsgevonden.

10. De montagewerkzaamheden dienen aaneengesloten te kunnen worden uitgevoerd. Indien u echter een fasering in aanlevering en/of montage wenst, dan kunnen wij dit in overleg met u realiseren tegen een aangepast tarief.

11. Indien de montage- en/of leverdatum op verzoek van de opdrachtgever verschoven wordt, brengt Loading Systems tien (10) werkdagen na de afgesproken datum € 40,- opslagkosten per week per unit in rekening.

12. De opdrachtgever dient voorzieningen te treffen voor een ongestoorde montage conform specificaties Loading Systems inbouwtekeningen.

13. De montage omvat het aanbrengen en proefdraaiend opleveren van het door Loading Systems geleverde product.

14. Op de montageplaats dient een verharde vloer aanwezig te zijn. Voor het goed functioneren van de deur(en) dient (dienen) de afgewerkte vloer(en) effen, waterpas, droog en schoon te zijn. Tijdens de montage kan er geen verkeer door de dagmaat plaatsvinden.

15. Indien montage op een werkhoogte van vier (4) meter of meer plaatsvindt, verzorgt Loading Systems (een) schaarhoogwerker(s) met een toereikende werkhoogte. Kosten hiervoor worden aan de opdrachtgever doorberekend.

16. Indien er op de locatie, materieel (bijv. een hoogwerker of een heftruck) ter beschikking wordt gesteld, neemt u als opdrachtgever hiervoor alle verantwoordelijkheid, en bevestigt u dat deze materialen en het gebruik ervan zijn verzekerd. Loading Systems is alleen aansprakelijk voor eventuele manifeste nalatigheid of moedwil, uitgaande van de gebruiker, voor zover deze behoort tot het personeel van Loading Systems.

17. De benodigde stroomvoorziening voor de montage (230V) dient binnen een straal van dertig (30) meter aanwezig te zijn.

18. In geval van elektrische aangedreven producten dient voor aanvang van de montage aan de motorzijde/besturingskast een 400V werkschakelaar (+0+aarde) en/of een 230V CEE stekker- verbinding aanwezig te zijn (afhankelijk van het type motor), die door derden aangesloten moet worden. Indien genoemde voeding ontbreekt en onze monteur later terug moet komen voor het afstellen van de motor, worden de hieruit ontstane kosten tegen het geldende uurtarief (inclusief voorrijkosten) aan de opdrachtgever doorberekend.

19. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn bouwkundige aanpassingen en schilder-, hak- en/of breekwerkzaamheden niet in de prijsstelling opgenomen. Ditzelfde geldt eveneens voor het afvoeren van gedemonteerde producten of materialen welke geen eigendom zijn van Loading Systems.

20. Afval, bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal als karton, hout, pakbanden en dergelijke, wordt door medewerkers van Loading Systems ingezameld en gedeponeerd in de door de opdrachtgever kosteloos ter beschikking te stellen container op de montageplaats.

21. Oplevering geschiedt direct na beëindiging van de montage door het aanbieden van een montage opleveringsformulier namens Loading Systems aan de opdrachtgever. Voor ondertekening dient de opdrachtgever, of gemachtigde, aanwezig te zijn.

22. Indien voor het totale bouwwerk de wettelijke eis geldt dat een veiligheids-/gezondheidsplan (V&G plan) wordt opgesteld, zal Loading Systems voor de werkzaamheden onder haar regie een deel het V&G plan opstellen. De opdrachtgever zorgt voor de coördinatie en het overkoepelende V&G plan conform de wettelijke eisen. Volgens dit plan zal de opdrachtgever ook invulling geven aan de hieruit voortvloeiende activiteiten en beschermende maatregelen.

PRIJSSTELLING EN BETALINGSCONDITIES

23. Onze prijzen zijn gebaseerd op het installeren van de producten op normale werkdagen en –uren, zonder onderbreking uwerzijds.

24. Extra uren (o.a. wachturen), die niet aan Loading Systems zijn toe te rekenen, worden tegen het geldende uurtarief aan de opdrachtgever doorberekend.

25. De overeengekomen prijs is vast tot het einde van onze werkzaamheden. Indien onze werkzaamheden niet afgerond zijn binnen een periode van zes (6) maanden na opdracht behouden wij ons het recht voor de overeengekomen opdrachtwaarde en/of de nog niet gefactureerde waarde hiervan te indexeren aan de hand van het CPI.

26. Indien de staalprijzen, volgens de CRUspi (staalprijs index) 5 procent of meer stijgen na de ontvangst van de orderbevestiging, behoudt Loading Systems het recht voor de orderwaarde vanaf drie (3) maanden na de datum van de orderbevestiging te wijzigen.

27. Meer- en minderwerk wordt tegen het geldende tarief doorberekend. Indien van toepassing zullen wij u graag daarover verder informeren.

28. Orderbevestigingen dienen binnen 7 dagen na datum voor akkoord ondertekend geretourneerd te worden.

KREDIETVERZEKERING

29. Bij het honoreren van deze offerte of het ondertekenen van deze opdracht wordt door Loading Systems een kredietverzekering afgesloten bij onze Kredietverzekeringsmaatschappij (Atradius). Andere zekerheidsstellingen kunnen in overleg schriftelijk worden overeengekomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

30. Op alle transacties van Loading Systems zijn de algemene leveringsvoorwaarden van kracht, gedeponeerd onder 90/25 bij de Kamer van Koophandel in Lelystad.